ISO 9001:2008
BG EN
Работна среща за подготовка на общинския план за развитие на Община Стара Загора
10.04.2013
На 10 април в зала „Славейков“ в сградата на общината, се проведе среща - дискусия, на която бяха представени резултатите от подготвените ситуационен и SWOT анализ на Общинския план за развитие на Стара Загора за периода 2014 – 2020 г. Анализът е важна част от работата по подготовка на плана и предпоставка за правилното идентифициране на целите и приоритетите му. Срещата се организира от община Стара Загора в партньорство с Областен информационен център. В нея взеха участие над 70 представители на администрацията, Общински съвет, НПО, представители на бизнеса, държавни структури, голяма част от кметовете и кметски наместници на населените места в общината.
Архитект Белин Моллов, ръководител на екипа, разработващ Общинския план за развитие, представи резултатите от направения задълбочен анализ, изведените силни и слаби страни, заплахите и възможностите, които се откриват пред общината. Представен беше и начален вариант на визията за развитие, стратегическите цели и приоритетните области за предстоящия програмен период.
Беше отбелязана необходимостта от съгласуване на работата по Областната стратегия за развитие, Общинския план и Плана за интегрирано градско възстановяване и развитие поради тясната им взаимовръзка. С проведената съвместна среща между екипите, разработващи стратегическите документи, е направена първа стъпка в тази посока.
Представиха се някои важни изводи от направения анализ на анкетите, направени сред кметове и кметски наместници по-рано. Интерес сред представителите на малките населени места предизвика предлаганата схема за възможно „групиране“, съобразено с природни дадености и водещи сфери на развитие и ползите от сдружаването им за реализиране на съвместни проекти. Бяха направени обосновани предложения за промени в тази схема и за възможни съвместни проекти.

Участниците направиха и конкретни предложения за:

развитието на общинската инфраструктура;
създаване на единен бранд „Стара Загора“ и развитие на туризма;
проучване и отчитане намеренията на бизнеса, които са определящи за развитие на местната икономика.

Община Стара Загора и екипът, разработващ Общинския план за развитие 2014-2020 са убедени, че само чрез широко участие на местната общност ще бъде подготвен балансиран план, осигуряващ местното развитие


Универсиада ЕАД Cellum Bulgaria ИПГВР Пловдив