ISO 9001:2008
BG EN
Велдер Консулт бе избран за консултат по проекта за разработване на Трнасграничен мастерплан на Еврорегион Русе – Гюргево
20.12.2011
Велдер Консулт бе избран за консултант на община Русе в нейния съвместен проект с община Гюргево „Еврорегион Русе - Гюргево оперативни решения - Мастерпланинг за интегрирано управление на възможностите за развитие”, финансиран по Приоритетна ос 1 „Икономическо и социално развитие”, Ключова сфера на интервенция 1 „Подкрепа за трансгранично бизнес коопериране и промотиране на регионален имидж и идентичност” по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007 – 2013”, като водещ партньор и бенефициент е българската община. Ключова цел на проекта е разработване на детайлен, интегриран мастерплан (трансграничен план за интегрирано развитие) на еврорегион Русе-Гюргево, който да постави основата за последващо ефективно управление на общата територия, да служи за отправна регулаторна рамка за бъдещото изграждане на ключова инфараструктура, развитие на територията, индустриално развитие. Специфичните цели на проекта са:
  • Да се създаде необходимата устройствена рамка за съвместно интегрирано развитие на трансграничния регион Русе-Гюргево; и
  • Да изгради имидж и уникална идентичност на еврорегион Русе-Гюргево с цел привличане на стратегически инвеститори
Ролята на Велдер Консулт в процеса на разработване на мастерплана ще бъде да предлага експертна помощ на община Русе в областта на пространственото и икономическо развитие и стратегическото планиране. Екипът на компанията ще работи в тясно сътрудничество както с общинската администрация, така и с Изпълнителя, избран да разработи Мастерплана за Еврорегиона Русе – Гюргево.


Универсиада ЕАД Cellum Bulgaria ИПГВР Пловдив