ISO 9001:2008
BG EN
10.04.2013
Архитект Белин Моллов, ръководител на екипа, разработващ Общинския план за развитие, представи резултатите от направения задълбочен анализ, изведените силни и слаби страни, заплахите и възможностите, които се откриват пред общината. Представен беше и начален вариант на визията за развитие, стратегическите цели и приоритетните области за предстоящия програмен период.
05.03.2013

Над 55 проектни идеи, които да залегнат в Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на Пловдив бяха обсъдени на втория обществен форум, организиран от община Пловдив и консултантския екип на консорциум "Пловдив 2020".

05.03.2013
Община Пловдив внася официално чрез областния управител до министъра на регионалното развитие и благоустройството предложение за одобрение от Министерския съвет за безвъзмездното й прехвърляне на имоти със специално предназначение – държавна собственост, в кв. "Гладно поле". Още от Строителство градът

20.04.2012
На 18 април 2012г. официално беше открит първият офис на „ЦЕЛУМ БЪЛГАРИЯ" АД у нас. Офисът се намира на бул. Тодор Александров № 179.
10.02.2012
Проект "Концепция за пространствено развитие на интеррегионално сътрудничество в Дунавското пространство”, финансиран от Програмата за транснационално сътрудничество в Югоизточна Европа (2007-2013 г.). В Консорциум „Мостове” партньори на Велдер Консулт бяха още ПроИнфра Консулт и УИГ България.
20.12.2011
Ролята на Велдер Консулт в процеса на разработване на мастерплана ще бъде да предлага експертна помощ на община Русе в областта на пространственото и икономическо развитие и стратегическото планиране.
«12»
Универсиада ЕАД Cellum Bulgaria ИПГВР Пловдив