ISO 9001:2008
BG EN
Актуализация на общинския план за развитие на община Самоков за периода 2007-2013

Актуализираният план за развитие на Община Самоков е съобразен с всички национални стратегически и планови разработки, имащи отношение към развитието на общината, както и с регламентите на Европейския съюз (ЕС) относно структурните фондове и Кохезионния фонд. В процеса на разработване актуализацията на плана на Община Самоков бяха проведени редица консултации със заинтересованите страни – общински съветници, представители на бизнеса, неправителствени организации. Бяха проведени работни срещи за идентифициране на външните и вътрешните фактори за нуждите на SWOT анализа, както и за уточняване на визията и приоритетите за развитие, с цел отчитането на обществения интерес в плана и осигуряване на обществена подкрепа при неговата реализация. 

Възложител: Община Самоков

Изпълнител: „Велдер Консулт” ООД.

Период на изпълнение: Изпълнен проект в периода юни - ноември 2008 г.

Финансиране: Общински бюджет

Стойност : …………….лв.

Обща цел на проекта: Предвиждане на приоритети и мерки, които да съответстват на политиките на ЕС за социално-икономическо  сближаване  и  на  регламентите  на  Структурните  фондове. Това е предпоставка за финансовата осигуреност на предвидените приоритети и мерки по линия на европейските фондове. Прилагане на подход на интеграция и съгласуваност между отделните секторни направления в развитието на общината и нейната територия, което е гаранция за постигане на синергичен ефект и балансираност; комбиниране и допълване на отделните мерки с оглед постигане на интегрирани пакети,  въздействащи върху инфраструктурния, човешкия, иновационния и природо-културния потенциал на общината; отчитане на целите и приоритетите на основните планови и стратегически документи на страната за периода до 2013 г.

Задачите на Велдер Консулт ООД: Велдер Консулт ООД изпълни самостоятелно своята експертна, методическа и организационна роля в процеса на разработването на актуализацията на плана. Работата беше извършена успоредно с разработката на междинната оценка на плана, като бяха използвани  изводите  и  препоръките  за  актуализация  на  ОПР .

Допълнителна информация:  www.samokov.bg  Универсиада ЕАД Cellum Bulgaria ИПГВР Пловдив