ISO 9001:2008
BG EN
Aктуализация на общинския план за развитие на община Велико Търново за периода 2011-2013

Актуализацията на ОПР Велико Търново е разработена възоснова на изискванията за обем и съдържание на ЗРР (2008) и съобразно резултатите от детайлната междинна оценка, която отчита промените настъпили в периода от съставянето на плана през 2005 г. до края на 2010 г., както в социално-икономическото развитие на общината, така и в сферата на нормативно-правната уредба и интеграцията на България в ЕС. Актуализацията на плана е осъществена с ясното разбиране за неговата роля на основен стратегически документ, който определя средносрочните цели и приоритети на общинската политика за развитие. Планът е разработен в пълен синхрон с целите и приоритетите на плановите документи от по-високите  нива, каквито са  Националната  стратегия  за  регионално развитие, планът  за развитие  на Северния  централен  район и областната стратегия за развитие на област Велико Търново. 

Възложител: Община Велико Търново

Изпълнител: Велдер Консулт ООД.

Период на изпълнение: юни – август 2011 г.

Финансиране: Общински бюджет

Стойност: 8 000 лв.

Обща цел на проекта: Предвиждане на приоритети и мерки, които да съответстват на политиките на ЕС за социално-икономическо  сближаване  и  на  регламентите  на  Структурните  фондове. Това е предпоставка за финансовата осигуреност на предвидените приоритети и мерки по линия на европейските фондове. Прилагане на подход на интеграция и съгласуваност между отделните секторни направления в развитието на общината и нейната територия, което е гаранция за постигане на синергичен ефект и балансираност; комбиниране и допълване на отделните мерки с оглед постигане на интегрирани пакети,  въздействащи върху инфраструктурния, човешкия, иновационния и природо-културния потенциал на общината; отчитане на целите и приоритетите на основните планови и стратегически документи на страната за периода до 2013 г.

Задачите на Велдер Консулт ООД: Велдер Консулт ООД изпълни експертна, методическа и организационна роля в процеса на разработването на актуализацията на плана. Работата беше извършена успоредно с разработката на междинната оценка на плана, като бяха използвани изводите и препоръките за актуализация на ОПР и за разработване на документи за следващия планов период.

Допълнителна информация: ……………………………………


Универсиада ЕАД Cellum Bulgaria ИПГВР Пловдив