ISO 9001:2008
BG EN
Donauregionen+ - Концепция за пространствено развитие на интеррегионално сътрудничество в дунавското пространство

Проектът е продължение на проект “DONAUREGIONEN”, изпълнен от НСОРБ в периода 2006-2008 г. и финансиран по програма Интеррег ІІІС. Проектът се изпълнява на територията 40 NUTS3 района от общо осем държави: Словакия, Унгария, Хърватска, Сърбия, България, Румъния, Молдова и Украйна. От територията на България са включени осем области (NUTS3): Видин, Монтана, Враца, Плевен, Велико Търново, Русе, Разград и Силистра. Консорциум "Мостове" ДЗЗД осъществи консултантски услуги за изработване на трансрегионални стратегии за развитие на пет трансдунавски района/зони между България и Румъния.

Възложител: Националното Сдружение на общините в Република България (НСОРБ), в качеството му на партньор по проект DONAUREGIONEN+

Изпълнител: Консорциум „Мостове“, състоящ се от фирмите: „Велдер Консулт” ООД (водещ партньор); „Altus” АД; „WYG България” ЕАД; „Проинфраконсулт” ООД.

Период на изпълнение: май 2011 – януари 2012 г.

Финансиране: Европейски фонд за регионално развитие, ИНТЕРРЕГ ІVС - Програма за транснационално сътрудничество в Югоизточна Европа (2007-2013 г.)

Стойност: 115 000 лв.

Обща цел на проекта: Интеграция на съществуващите европейски, национални, регионални и местни стратегии за подкрепа на дунавските региони. Крайният резултат е подготовката на обща стратегия за целия Дунавски регион. Конкретната цел на работен пакет №6, обект на консултантската работа на консорциума, е изработване на трансрегионални стратегии за развитие.

Задачите на Велдер Консулт ООД: Разработване на трансрегионални стратегии за развитие на пет трансдунавски райони/зони между България и Румъния (Видин – Калафат, Козлодуй – Оряхово – Бекет, Свищов – Никопол – Търну Магуреле; Разград – Русе – Гюргево – Букурещ и Силистра – Калараш) в ключови области на устойчивото развитие в съответствие с приетите стратегически документи за регионално развитие на европейско, транснационално, транс-регионално и местно ниво.

Допълнителна информация: www.southeast-europe.netwww.donauregionen.net,  www.namrb.org,

 Универсиада ЕАД Cellum Bulgaria ИПГВР Пловдив