ISO 9001:2008
BG EN
Еврорегион Русе - Гюргево оперативни решения - Мастерпланинг за интегрирано управление на възможностите за развитие

Велдер Консулт ООД извърши консултантски услуги и осигури специализирана експертиза за община Русе в помощ на разработването на проект „Еврорегион Русе - Гюргево оперативни решения - Мастерпланинг за интегрирано управление на възможностите за развитие”

Възложител: Община Русе

Изпълнител: Велдер Консулт ООД

Пеиод на изпълнение: октомври 2011 – август 2012 г.

Финансиране: Европейски фонд за регионално развитие, Програма за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007 – 2013; Приоритетна ос 1 „Икономическо и социално развитие”, Ключова сфера на интервенция 1 „Подкрепа за трансгранично бизнес коопериране и промотиране на регионален имидж и идентичност”

Стойност: 40 000 лв.

Обща цел на проекта: Разработване на цялостен и интегриран мастерплан за еврорегион Русе – Гюргево като база за ефективно социално и икономическо развитие на региона.

Задачите на Велдер Консулт ООД: Формиране на експертна група за осигуряване на консултантски услуги на Възложителя по време на изпълнение на проекта; участие в съвместния българо – румънски направляващ комитет и осъществяване на надзор и контрол на експертния екип, разработващ инвестиционния профил на трансграничния регион.

Допълнителна информация: www.cbcromaniabulgaria.eu, www.ruse-bg.euУниверсиада ЕАД Cellum Bulgaria ИПГВР Пловдив