ISO 9001:2008
BG EN
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Добрич

Изхождайки от общо-европейския контекст, Интегрираният план за градско възстановяване и развитие на Добрич е ключът към бъдещия успех на общината в привличането на европейско и национално финансиране, както и на частни инвестиции през следващите няколко години. ИПГВР на Добрич е разглеждан като връзка между системата за социално-икономическо планиране и тази за устройствено планиране. Планът съвместява в себе си характерните особености на стратегическото планиране и териториалното устройство, като специфичен инструмент, съдържащ едновременно устройствени планове и финансови програми.

Възложител: Община Добрич

Изпълнител: Консорциум „Добрич 2020” ДЗЗД, състоящ се от дружествата „Национален център за териториално развитие” ЕАД (водещ партньор) и „Велдер Консулт” ООД.

Период на изпълнение: юни 2012 – юни 2013 г.

Финансиране: Схема за безвъзмездна финансова помощ „ВG161РО001/1.4-07/2010/020: „Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие", финансирана от ЕФРР по Оперативна програма „Регионално развитие" 2007-2013 г.”.

Стойност: 175 000 лв.

Обща цел на проекта: Разработване и интегриране на проекти, планове и програми за обновяване на градската среда, чрез които да се постигне подобряване стандарта на живот, облика на града, икономическата му жизненост, екологичната устойчивост и социалната активност.

Задачите на Велдер Консулт ООД: Методическо и експертно ръководство на проекта, управление, координация и комуникация на екипа и между екипа, възложителя, фокус групи, представителни структури на бизнеса; икономически анализи и прогнози; изготвяне на план-график за изпълнение и програма за реализация на ИПГВР; изготвяне на бюджет на ИПГВР; разработване на визия за развитие на гр. Добрич до 2020 г.; формулиране на цели и стратегия на ИПГВР; механизъм за управление и реализация на ИПГВР; механизъм за наблюдение и контрол на реализацията на ИПГВР.

Допълнителна информация: www.mrrb.government.bgwww.dobrich.bg   

 Универсиада ЕАД Cellum Bulgaria ИПГВР Пловдив