ISO 9001:2008
BG EN
Междинна оценка за изпълнение на общинския план за развитие на община Велико Търново за периода 2007-2011 г.

Междинната оценка за изпълнението на oбщинския план за развитие на Велико Търново се разработи, за да се осигури независима и актуална информация за постигнатите резултати от прилагането на плана. Предмет на анализ и оценка е изпълнението на целите и приоритетите, заложени в ОПР. На база на изводите и резултатите от междинната оценка е разработена и актуализация на действащия общински план за развитие.

Възложител: Община Велико Търново

Изпълнител: „Велдер Консулт” ООД.

Период на изпълнение: май – юни 2011 г.

Финансиране: Общински бюджет

Стойност: 7 000 лв.

Обща цел на проекта: Независимата и качествена междинна оценка на ОПР на Община Велико Търново цели: 1. Да се формулират препоръки за: необходимостта от промени по отношение на плана за развитие на общината, които да се използват за актуализирането на ОПР за остатъка от периода до 2013 г., както и при подготовката на ОПР за периода 2014‐2020 г.; необходимите действия на административните структури за развитие във връзка с по‐нататъшното изпълнение на ОПР; подобряване на действията по прилагането на принципа на партньорство и осигуряване на информация и публичност за изпълнението на ОПР и 2. Да се подобри организацията и координацията на компетентните органи за изпълнение на ОПР.

Задачите на Велдер Консулт ООД: Екипът на Велдер Консулт ООД имаше експертна, методическа и организационна роля в процеса на разработването на МО на плана. Направени бяха оценка на първоначалните резултати от изпълнението на ОПР за периода 2005-2010 г.; оценка на степента на постигане на целите на ОПР и на очертаната тенденция и потенциал за постигане; оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси за изпълнение на ОСР; оценка на съответствието на стратегията на ОПР по отношение на общите условия за изпълнението, на промените в социално-икономическите тенденции, на промените в  политиките за развитие на национално, регионално и местно ниво; оценка на координацията на ОПР, в т.ч. мерки за наблюдение, оценка и контрол, възникнали проблеми и др.; изводи  и  препоръки  за  актуализация  на  ОПР  и  за  разработване  на  документи за следващия планов период.

Допълнителна информация: ……………… Универсиада ЕАД Cellum Bulgaria ИПГВР Пловдив