ISO 9001:2008
BG EN
Междинна оценка за изпълнението на Общинския план за развитие на община Созопол и актуализацията на същия до края на плановия период (2013 г.)
 

Основавайки се на заключенията и препоръките от междинната оценка, беше изготвена актуализация на Общински план за развитие на община Созопол. Актуализираният план обхваща не само времето до приключване на настоящия програмен период (2013 г.), но съдържа в себе си и цели, мерки и дейности, които следва да бъдат реализирани и постигнати и в периода между 2014 и 2020 г.

Възложител: Община Созопол

Изпълнител: Велдер КонсултООД.

Период на изпълнение: Изпълнен проект в периода юни - октомври 2012 г.

Финансиране: Общински бюджет

Обща цел на проекта: „Разработване на междинна оценка за изпълнението на Общинския план за развитие на община Созопол и актуализацията на същия до края на плановия период (2013 г.)”

Задачите на Велдер Консулт ООД: Консултантски екип на „Велдер Консулт” ООД, с ръководител арх. Белин Моллов и експерти Веселин Цветанов, Александър Радков и Анастасия Колева, изпълни обществена поръчка с предмет: „Разработване на междинна оценка за изпълнението на Общинския план за развитие на община Созопол и актуализацията на същия до края на плановия период (2013 г.)”. Разработката беше осъществена съгласно чл. 33 (ал.1) и чл. 36 (ал.1) от приетия през 2008 г. Закон за регионалното развитие (ЗРР), в съответствие с всички нормативни изисквания.Универсиада ЕАД Cellum Bulgaria ИПГВР Пловдив