ISO 9001:2008
BG EN
ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА ЗА ПЕРИОДА 2014-2020
 

Възложител:  Община Стара Загора

Изпълнител: Велдер КонсултООД

Период на изпълнение: февруари 2013 г. – юли 2013 г.

Финансиране: Общински бюджет

Стойност: 19 800 лв. без ДДС           

Специфика на проекта:

Общинският план за развитие на община Стара Загора предлага аргументирани идеи и инициативи за утвърждаването на общината като лидер в развитието на страната. Предвидените разнообразни мерки и проекти са част от обща стратегическа рамка и притежават потенциала да се допълват и подсилват по между си. Рамката се основава на стремежа за убедителна изява на местната идентичност, възприета като единство на история, природни богатства и конкурентни икономически предимства. Акцент е поставен върху икономическото развитие, което трябва да следва съществуващите традиции и да търси съвременни иновативни подходи. Желаното пълноценно обществено развитие визира равни възможности на местните жители за качествено образование, устойчива заетост и богат културен живот. Особено внимание е отделено на начините за постигане на балансирано пространствено развитие. Аспект на темата есъживяванетои обновяването на общинските села. В тази връзка са обособени групи /клъстери/ от села, като групирането на всичките 51 села се основава на разпознаваемите прилики по между им. Целта е да се осигури единен подход и партньорство между селата за преодоляване на общите проблеми и използване на отделните ресурси. По подобен начин малките населени места могат да получат повече възможности за участие в развитието на общината и да се стимулира цялостното и балансирано местно развитие.


Универсиада ЕАД Cellum Bulgaria ИПГВР Пловдив