ISO 9001:2008
BG EN
ПРАВИЛА И МЕТОДИКИ ЗА МОНИТОРИНГ, КОНТРОЛ И ОЦЕНКА НА ПОЛИТИКИТЕ В ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Възложител:  Община Велико Търново

Изпълнител: Велдер КонсултООД

Период на изпълнение: април 2013 г. – май 2013 г.

Финансиране: Оперативна програмаАдминистративен капацитет

Стойност: 18 333,33 лв. без ДДС

Специфика на проекта:

Същността на правилата и методиките се разкрива от тяхната роля за периодично събиране, систематизиране, анализиране и оценка на информация, чрез което се обосновават различни управленски решения. Процесът позволява да се разбере какво е и какво не е постигнато, както и защо. „Велдер КонсултООД разработи модел за разработването на правила и методики за мониторинг, контрол и оценка на политиките в община Велико Търново, който нагледно представя организацията на процеса като отговор на няколко въпроса:

§  кои са участниците в процеса (описание на участващите структури от общинската администрация);

§  какви са процедурите (последователността от дейности) от обхвата на процеса;

§  как се осъществяват процедурите (методиките за осъществяване на дейностите);

§  кои са обектите на системата (описание на изпълняваните от община Велико Търново политики);

§  кога се изпълняват дейностите и се включват отделните участници (синтезен план-график).

По този начин дейностите са точно планирани във времето, отговорностите са ясно разпределени между участниците, а политиките са дефинирани във времето. Акцент на разработката е план-графикът за провеждане на мониторинга, контрола и оценката. Той определя ясни предписания за дейността на общинската администрация, включително кога се изпълнява дадена дейност и коя структура е въвлечена, в съответствие със спецификите на дейностите и компетенциите на служителите. Цялостната организация е съобразена с времевата рамка на общинските политики, дефинирана от периода за изпълнение на прилежащите им стратегии, планове и програми. Неразделна част от системата са индикаторите за оценка. Те са количествено измерими, като са подсигурени с актуална и достоверна информация.


Универсиада ЕАД Cellum Bulgaria ИПГВР Пловдив