ISO 9001:2008
BG EN
Постигане на устойчиво развитие на гр. Пловдив чрез изработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие с времеви хоризонт – 2020 г.

ИПГВР на Пловдив е разглеждан като връзка между системата за социално-икономическо планиране и тази за устройствено планиране. Планът съвместява в себе си характерните особености на стратегическото планиране и териториалното устройство, като представлява специфичен инструмент, съдържащ едновременно устройствени планове и финансови програми. По отношение на съгласуваността, в контекста на отсъствие на национална политика за градско възстановяване и развитие, ИПГВР на гр. Пловдив се съобразява основно с предвижданията и идеите, заложени в пакета от планови документи на общината.

Възложител: Община Пловдив

Изпълнител: Консорциум „Пловдив 2020” ДЗЗД, състоящ се от компаниите: „Велдер Консулт“ ООД (водещ партньор), „Булплан” ООД, „Altus“ АД, „Ригел 99” ООД  и  „Пауна” ЕООД.

Период на изпълнение: август 2012 – май 2013 г.

Финансиране: Схема за безвъзмездна финансова помощ „ВG161РО001/1.4-07/2010: „Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие", финансирана от ЕФРР по Оперативна програма „Регионално развитие" 2007-2013 г.”.

Стойност: 631 000 лв.

Обща цел на проекта: Разработване и интегриране на проекти, планове и програми за обновяване на градската среда, чрез които да се постигне подобряване стандарта на живот, облика на града, икономическата му жизненост, екологичната устойчивост и социалната активност.

Задачите на Велдер Консулт ООД: Общо методическо и експертно ръководство на проекта, управление, координация и комуникация на екипа и между екипа, възложителя, фокус групи, представителни структури на бизнеса; икономически анализи и прогнози; изготвяне на план-график за изпълнение и програма за реализация на ИПГВР; изготвяне на бюджет на ИПГВР; разработване на визия за развитие на гр. Пловдив до 2020 г.; формулиране на цели и стратегия на ИПГВР; механизъм за управление и реализация на ИПГВР; механизъм за наблюдение и контрол на реализацията на ИПГВР включително система от индикатори за оценка и наблюдение  и план за управление на риска.

Допълнителна информация: www.mrrb.government.bgwww.plovdiv.bgУниверсиада ЕАД Cellum Bulgaria ИПГВР Пловдив