ISO 9001:2008
BG EN
Проучване на удовлетвореността на инвеститорите от предлаганите от БАИ услуги и проучване на услугите и преференциите, предлагани от други европейски агенции и актуализация

Възложител: Българска Агенция за Инвестиции (БАи)

Изпълнител: Консорциум „Нови Възможности“ ДЗЗД, където Велдер Консулт си партнира с унгарските “CEIS  “GKI”,  “IPSOS и “Altus”. Водещ партньор в консорциума е „Велдер Консулт“ ООД.

Период на изпълнение: Изпълнен проект май 2011 – април 2013 г.

Финансиране: Проектът се осъществявана с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007 - 2013 г.,

Стойност : 153 000 лв.

Обща цел на проекта: Общата цел на проекта е да увеличи обема привлечени преки чужди инвестиции и икономическия ефект от тях, както и да подобри бизнес средата в България за вземане на инвестиционни решения.

Задачите на Консорциум Нови Възможности ДЗЗД по проекта са следните:

  • Анализ на удовлетвореността на обслужените от БАИ инвеститори, включващ  дълбочинни интервюта и фокус групи, както и преки и/или непреки допитвания.
  • Сравнителен анализ за дейността на сходни на БАИ институции, съдържащ  подробна фактологическа информация, както за статута и финансирането, извършвани дейности, персонал и структура и др., така и статистически данни за постигнатите резултати и съответно анализ на привлечените инвестиции през последните 5 години по региони и индустрии.
  • Проучване на механизма на взаимодействието на сходни на БАИ институции с регионалните, държавните и публичните институции с  отношение към процеса на инвестиране и инвестициите въобще, като общини, областни управи, браншови организации, бизнес организации, индустриални зони, образователни институции, банки, статистически институти и други.
  • Проучване, включващо подробно описание на услугите и преференциите предлаганите от сходните на БАИ институции както и условията за предоставянето им.
  • Проучване на преки конкуренти на България в привличането на ПЧИ - страни от Централна Европа - Чехия, Словакия, Унгария и Полша, и Източна Европа, например Румъния, Сърбия, Македония, с цел сравняване на услугите и преференциите на БАИ. Проучването обхваща и най-добрите примери от цял свят като Ирландия и Индия.
  • Разработване на списък с конкретни мерки за подобряване на привличането на инвеститори и обслужването им от страна на Българската агенция за инвестиции, като резултат от анализите на дейността на БАИ и сравнението и с тази на сходни агенции в други държави.

Допълнителна информация: Бълагарска Агенция за Инвестиции   Универсиада ЕАД Cellum Bulgaria ИПГВР Пловдив