ISO 9001:2008
BG EN
РАЗРАБОТВАНЕ НА АНАЛИЗ НА ДЕЙСТВАЩАТА ПРАВНА РАМКА И НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРАВЕНЕ НА БИЗНЕС В БЪЛГАРИЯ И РУМЪНИЯ
 

Възложител:  Областна администрация Разград

Изпълнител: Велдер КонсултООД

Период на изпълнение: юли 2014 г. – септември 2014 г.

Финансиране: Програма за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013

Стойност: 8 000 лв. без ДДС

Специфика на проекта:

Анализът изследва условията за развитие на бизнес или съчетанието от възможности и ограничения за създаване, развитие и преустановяване на различни бизнес инициативиобщата икономическа среда, законодателната и административната рамка. За проследяването на икономическата среда в област Разград и окръг Гюргево са разгледани националните специфики, изразени от утвърдени комплексни оценки на икономическата обстановка и от достиженията в областта на електронното управление.

Обзорът на законодателната рамка съдържа:

§  преглед на международните споразумения за инвестициите и развитието на търговските отношения, действащи на територията на двете страни;

§  преглед на ангажиментите, свързани с членството на двете страни в ЕС, отнасящи се до правенето на бизнес;

§  анализ на основните национални закони и местни нормативни актове, имащи пряко отражение върху бизнес инициативите, действащи в двете страни.

Обзорът на административната рамка съдържа:

§  анализ на административните дейности, които следва да бъдат извършени преди или по време на осъществяването на инвестиционни намерения;

§  анализ на процедурите, които е необходимо да бъдат изпълнени за стартиране на бизнес.Универсиада ЕАД Cellum Bulgaria ИПГВР Пловдив