ISO 9001:2008
BG EN
РАЗРАБОТВАНЕ НА ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ГР. ПОПОВО
 

Възложител: Община Попово

Изпълнител: ОбединениеПопово 2020”, състоящо се от дружестватаВелдер КонсултООД иУрбитатЕООД. Водещ партньор в консорциума е фирмаВелдер КонсултООД

Период на изпълнение: декември 2013 – юни 2014 г.

Финансиране: Оперативна програмаРегионално развитие” 2007-2013

Стойност: 131 500 лв. без ДДС

Проектът на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Попово” съвместява в себе си ключови елементи от стратегическото планиране на регионалното развитие, проектното планиране и програмиране, териториалното устройство и инвестиционното проектиране. Той представлява специфичен инструмент, съдържащ стратегическа, планова, програмна и бюджетна части. Включените в програмата на плана проекти са избрани основавайки се на комплексен многосекторен анализ и разработена стратегия. ИПГВР фокусира интервенциите в няколко обособени части от градската територияцентралната част на града, ж.к. „Младост”, източната и южната промишлени зони. Планът не налага ограничения за реализацията на проекти и извън тези зони, но пакетът от предложените към момента интервенции е формиран по такъв начин, че да осигурява не само тематична, но и пространствена интеграция между отделните заявени намерения. Всяка една от избраните градски територии концентрира в себе си едновременно сериозни проблеми и големи потенциали за бъдещо развитие. При успешна реализация на своите проектни намерения, ИПГВР на гр. Попово ще осигури основа за мултиплициране на добрата практика развита в рамките на изпълнението на плана. Предвидена е възможността, на междинен етап от реализацията на плана да може да бъде разработено допълнение към него, което да допълва и доразвива стратегията на плана.

Обща цел на проекта: Разработване и интегриране на проекти, планове и програми за обновяване на градската среда, чрез които да се постигне подобряване стандарта на живот, облика на града, икономическата му жизненост, екологичната устойчивост и социалната активност.

Задачите на Велдер Консулт ООД: Общо методическо и експертно ръководство на проекта, управление, координация и комуникация на екипа и между екипа, възложителя, фокус групи, представителни структури на бизнеса; икономически анализи и прогнози; изготвяне на план-график за изпълнение и програма за реализация на ИПГВР; изготвяне на бюджет на ИПГВР; разработване на визия за развитие на гр. Попово до 2020 г.; формулиране на цели и стратегия на ИПГВР; механизъм за управление и реализация на ИПГВР; механизъм за наблюдение и контрол на реализацията на ИПГВР включително система от индикатори за оценка и наблюдение и план за управление на риска.Универсиада ЕАД Cellum Bulgaria ИПГВР Пловдив