ISO 9001:2008
BG EN
РАЗРАБОТВАНЕ НА ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ГРАД РАЗЛОГ ЗА 2014-2020
 

Възложител:  Община Разлог

Изпълнител:  ОбединениеРазлог 2020”, състоящо се от дружестватаВелдер КонсултООД иИво ПетровАрхитектиООД. Водещ партньор в консорциума е фирмаВелдер КонсултООД

Период на изпълнение: ноември 2014 г. – юни 2015 г.

Финансиране: Оперативна програмаРегионално развитие” 2007-2013

Стойност: 90 000 лв. без ДДС

Специфика на проекта:

Интегрираният план на град Разлог е разработен в съответствие с Методическите насоки на МРРБ за разработване на този тип документи. Процесът на работа се характеризира от успешно взаимодействие между възложител, изпълнител и разностранните представители на град Разлог. Проведените анкетни проучвания, кръгли маси и фокус групи осигуриха съвместяването на различните гледни точки и идеи на експерти и граждани.

Планът представлява логическа последователност на анализ и оценка (идентифициране на проблеми и потенциали на град Разлог)визия за развитие на градастратегически предложенияпрограма за реализация на плана (дефиниране на проектите, включени в ИПГВР)система за реализация, наблюдение и оценка на плана, вкл. индикатори за наблюдение. Специфична черта на плана е разработването и прилагането на система от критерии за оценка на проектите от ИПГВР. Преодоляването на разнообразните проблеми на градската среда, социалното и икономическото развитие в град Разлог е ограничено от недостатъчното публични финансови ресурси. Лимитираните финансови възможности за реализация на обществено значими инициативи изискват определянето на най-приоритетните проекти. По този начин се осигуряват разумен фокус за бъдещите инвестиции и аргументирана последователност в изпълнението на проектите. За тази цел е разработена система от седем критерии за оценка на приоритетността на проектите. Избрана е тристепенна скала за оценка, като всеки проект може да получи 1, 2 или 3 точки за всеки един от дефинираните критерии. Общата оценка предопределя принадлежността на проект към някоя от следните групипроекти с висока приоритетност; проекти със средна приоритетност и проекти с ниска приоритетност.Универсиада ЕАД Cellum Bulgaria ИПГВР Пловдив