ISO 9001:2008
BG EN
РАЗРАБОТВАНЕ НА ОБЛАСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ПЛЕВЕН ЗА ПЕРИОДА 2014-2020
 

Възложител: Областна администрация Плевен

Изпълнител:Велдер КонсултООД

Период на изпълнение: декември 2012 г. – май 2013 г.

Финансиране: Бюджет на областната администрация.

Стойност: 12 500 лв. без ДДС

Основните принципни постановки, залегнали в ОСР на област Плевен са: ограничаване на приоритетите и концентрация на ресурсите, интегрираност на интервенциите (хоризонтална, вертикална и териториална), устойчивост на целите и приоритетите и отчитане на общественото мнение. Стратегия беше подложена на обсъждане със заинтересованите страни, като направените препоръки бяха отразени в окончателния проект на ОСР Плевен 2014-2020 г. Тя акцентира върху развитието на ключовите за областта секториземеделие, преработваща промишленост и въвеждане на нови технологии в двата отрасъла и върху подобряването на условията за живот и социалната сигурност за жителите на областта.

Обща цел на проекта: Стратегията за развитие на област Плевен е част от пакета документи за стратегическо планиране и програмиране на регионалното развитие в България, регламентирани със Закона за регионалното развитие (ЗРР) и Правилника за неговото прилагане (ППЗРР). Областната стратегия за развитие на област Плевен се разработва в съответствие с регионалния план за развитие на Северозападния район за планиране (ниво 2). Разработката на ОСР е приета от областния съвет за развитие, по предложение на областния управител и след обсъждане и съгласуване в регионалния съвет за развитие.

Задачите на Велдер Консулт ООД: Формиране на специфичен методически подход за разработване на стратегията, анализ на състоянието в областта в социално-икономически и екологичен план, формиране на стратегически цели и приоритети за развитие на областта, разработване на инструменти за управление и реализация на стратегията, формиране на насоки за разработване на общинските планове за съставните за областта общини.


Универсиада ЕАД Cellum Bulgaria ИПГВР Пловдив