ISO 9001:2008
BG EN
РАЗРАБОТВАНЕ НА ОБЛАСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗА ПЕРИОДА 2014-2020
 

Възложител: Областна администрация Велико Търново

Изпълнител:Велдер КонсултООД

Период на изпълнение: декември 2012 г. – май 2013 г.

Финансиране: Бюджет на областната администрация.

Стойност: 12 500 лв. без ДДС

ОСР Велико Търново се стреми да се впише хармонично в предвижданията на документите, задаващи насоките в регионалната политика на европейско, национално и регионално ниво. Тя продължава принципите заложени в актуализираната ОСР 2007-2013 г. и в актуализираните ОПР на общините от областта. В синхрон с развитието на регионалната политика на ЕС, стратегическата част на ОСР има силно териториално измерение, като всяка една от предложените интервенции се стреми главно към намаляване на характерните за областта междуобщински различия. Стратегията акцентира върху интегрираното развитие на аграрния сектор, туристическия бранш, преработващата промишленост и научния потенциал на областта с оглед повишаване на конкурентоспособността на регионалната икономика.

Обща цел на проекта: Стратегията за развитие на област Велико Търново е средносрочен стратегически документ на системата за планиране на регионалното развитие с обхват и цели регламентирани в Закона за регионалното развитие и правилника за неговото прилагане. ОСР представлява израз на колективната визия и стремежи за развитие на съставните за областта общини и пресичането им с националните и европейските приоритети за развитие в периода 2014-2020 г.

Задачите на Велдер Консулт ООД: Формиране на специфичен методически подход за разработване на стратегията, анализ на състоянието в областта в социално-икономически и екологичен план, формиране на стратегически цели и приоритети за развитие на областта, разработване на инструменти за управление и реализация на стратегията, формиране на насоки за разработване на общинските планове за съставните за областта общини.Универсиада ЕАД Cellum Bulgaria ИПГВР Пловдив