ISO 9001:2008
BG EN
РАЗРАБОТВАНЕ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ПОПОВО
 

Възложител: Община Попово

Изпълнител: ОбединениеОбединение Визия 21”, състоящо се от дружестватаВелдер КонсултООД иУрбитатЕООД. Водещ партньор в консорциума е фирмаУрбитатЕООД.

Период на изпълнение: ноември 2014 – юли 2015 г.

Финансиране: Община Попово

Стойност: 144 500 лв. без ДДС

Общият устройствен план община Попово заедно с Общинския план за развитие 2014-2020 г. и Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на гр. Попово са основните стратегически и програмни инструменти за управление на общината през настоящия планов период. Планът осигурява оптимално обвързване и правилно функциониране на основните общински системи в контекста на една устойчива селищна система. Следвайки нормативните изисквания, Общият устройствен план на Община Попово съдържа мотивирани проектни решения за: Структура на териториятапредмет на плана, и преобладаващото предназначение на съставните и структурните й части; местоположението и границите на урбанизираните територии, земеделските територии, горските територии, защитените територии, нарушените територии за възстановяване и териториите със специално, с други или смесено предназначение; Общият режим на устройство на всяка от териториите, който включва най-общи цели, мерки и изисквания за тяхното опазване, използване изграждане и развитие; Извънурбанизираните територииизключително държавна, публична, държавна и публична общинска собственост, и режимът на тяхното устройство; Разположението на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура на територията на общината и връзките им с териториите на съседните общини и с инфраструктурните мрежи, съоръжения и обекти от национално значение; Териториите с вероятно разпространение на предвидими природни бедствия и необходими превантивни мерки и начин на устройство и защита.

Обща цел на проекта: Главните цели при разработване на ОУПО Попово са: Осигуряване на защита и баланс на интересите на всички участници в устройствения процес, както на юридически лицадържавата, общината, фирми, организациитака и на всеки отделен гражданин; Създаване на оптимална пространствена и функционална структура за развитие, изграждане и комплексно устройство на селищата в хармонично единство на урбанизираните структури със съществуващите природни и антропогенни елементи и специфични социално-икономически условия при отчитане на регионалните компоненти.

Задачите на Велдер Консулт ООД: Внедрената в дружеството партньор в Обединението, „Велдер Консулт”, система за управлението на качеството ISO 9001:2008 представлява водещият инструмент гарантиращ качественото изпълнение на проекта. Тя обезпечава организацията, планирането, изпълнението и управлението на отделните дейности по проекта и на техническите, финансовите, човешките и времевите ресурси на Изпълнителя. Наличието на внедрена система по ISO 9001:2008 гарантира съблюдаването на стандартите за изпълнение на консултантски услуги. Експертите наВелдер Консултразработиха визията и стратегическата част на плана като основа за отлагане върху територията на социално-икономическите приоритети за развитието на общината.Универсиада ЕАД Cellum Bulgaria ИПГВР Пловдив