ISO 9001:2008
BG EN
РАЗРАБОТВАНЕ НА ОБЩА МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГИЯ НА ОБЛАСТ РАЗГРАД И ОКРЪГ ГЮРГЕВО
 

Възложител:  Областна администрация Разград

Изпълнител: Велдер КонсултООД

Период на изпълнение: октомври 2014 г. – януари 2015 г.

Финансиране: Програма за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013

Стойност: 8 500 лв. без ДДС

Специфика на проекта:

Общата маркетингова стратегия на област Разград и окръг Гюргево не се ограничава до създаването на слоган и лого, а е завършен модел за регионално развитие и реклама на конкурентните предимства на двата региона. Маркетинговата стратегия включва детайлен анализ на регионалните характеристики, който е обосновката за следващите го предложения за развитие.

Съществуващите проблеми не са игнорирани, а ясно посочени. Проблемите не са прикрити за да се представи по-атрактивна настояща ситуация, напротив, стратегията представя реално атрактивни съществуващи условия за развитие. След анализа на регионалните характеристики в стратегическата част са предложени насоките и начините за преодоляване на проблемите, използване на ресурсите и подобряване на производствата. Формулирани са предложения за представяне (реклама) на възможностите за работа и бизнес, както и за успешна продажба на продукти, включително туристически продукти.

Основен компонент на стратегията е нейният план за реализация, който обхваща списък с проектни предложения, индикативен бюджет за реализацията на стратегическите цели и конкретни предложения за формиране на общи туристически продукти между двата региона. Планът за реализация е средството за изпълнение на стратегическата част като последователност от конкретни стъпки.Универсиада ЕАД Cellum Bulgaria ИПГВР Пловдив