ISO 9001:2008
BG EN
РАЗРАБОТВАНЕ НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА МАРИЦА ЗА 2014-2020
 

Възложител:  Община Марица

Изпълнител:  ДЗЗДКонсорциум Пловдив 2021” („Велдер КонсултООД, „БулпланООД, „ПаунаЕООД иРигел 99” ООД)

Период на изпълнение: април 2014 г. – юли 2014 г.

Финансиране: Оперативна програмаАдминистративен капацитет

Стойност: 27 000 лв. без ДДС

Специфика на проекта:

Характерна черта на общинския план за развитие на община Марица е, че той е разработен при наличието на влязъл в сила общ устройствен план. Поради тази причина водещо при изготвянето на му беше той да бъде максимално синхронизиран с устройствените планове, действащи на територията на община Марица, като в същото време ги надгражда с оглед новите възможности пред общината в периода 2014-2020 година.

Отличителна черта на ОПР Марица са неговите приложения, които разглеждат и устройствените характеристики на територията на общината. За всяко населено място (и прилежащото му землище) е изготвенпаспортс данни и карти, които обхващат обща и специфична информация, по-важните обекти, демографската структура и обобщение на проблемите и предложенията за развитие на местните общности, които бяха събрани чрез анкетни проучвания и дискусии на място.

Наред с това са изготвени и баланси на територията отново за всяка населено място и неговото землище с оглед интеграцията на стратегическото и устройственото планиране. Заложените приоритетни области за развитие на община Марица до 2020 година са насочени към използването на тенденцията за индустриализация в общината и към осигуряването на по-качествена среда за живот на населението в съчетание с добри управленски практики.Универсиада ЕАД Cellum Bulgaria ИПГВР Пловдив