ISO 9001:2008
BG EN
РАЗРАБОТВАНЕ НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ПЕТРИЧ ЗА 2014-2020
 

Възложител:  Община Петрич

Изпълнител: Велдер КонсултООД

Период на изпълнение: октомври 2013 г. – ноември 2013 г.

Финансиране: Общински бюджет

Стойност: 15 000 лв. без ДДС

Специфика на проекта:

Общинският план е основен инструмент за управление и главна предпоставка за балансирано развитие на град Петрич и неговите 56 села, разположени сред долината на Струма и планините Беласица и Огражден. Стратегическите цели на плана имат ясен фокусизбегнато е тяхното прекалено обхватно формулиране и опасност от неефективно разпределение на ресурсите по време на предстоящото им реализиране. Подходът за формулирането на целите следва модела на стратегиятаЕвропа 2020” – целите са конкретни и измерими. Двустепенното формулиране на целите, като съчетание от тема и изразяващ я количествен индикатор, позволява те да бъдат пределно ясни и конкретни. Предимство на подобен подход е и възможността за точното измерване на степента до която са постигнати предложенията на плана по време неговото наблюдение и оценка. Избраните цели са взаимносвързани и могат да бъдат постигнати чрез реализацията на комплекса приоритетни областимеркиконкретни проекти, заложени в Програмата за реализация на ОПР. Първите две стратегически цели насочват към икономическите и социалните предизвикателства, докато третата цел е посветена на местната идентичност, възприета като единство на културното наследство и природните дадености в общината.Универсиада ЕАД Cellum Bulgaria ИПГВР Пловдив