ISO 9001:2008
BG EN
РАЗРАБОТВАНЕ НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ ЗА 2014-2020
 

Възложител:  Община Пловдив

Изпълнител: КонсорциумПловдив 2021” ДЗЗД („Велдер КонсултООД, „БулпланООД, „ПаунаЕООД, „Ригел 99” ООД)

Период на изпълнение: април 2013 г. – октомври 2013 г.

Финансиране: Общински бюджет

Стойност: 19 999 лв. без ДДС

Специфика на проекта:

Една от отличителните черти на община Пловдив е, че в нейните административно-териториални граници попада само гр. Пловдив и неговото землище. Тази характеристика се отрази върху работата по общинския план за развитие, като даде възможност отделните подсистеми на общинското развитие да бъдат разгледани по-задълбочено. Наред със задължителните компоненти на анализа е проведено подробно проучване на културното наследство и културния живот в общината, като фактор за икономически растеж.

Друга отличителна черта на проекта е, че имахме удоволствието преди това да работим по ИПГВР Пловдив, което ни даде рядката възможностна нас и на община Пловдивпо най-добър начин да инкорпорираме ИПГВР в ОПР Пловдив. По този начин създадохме отлични предпоставки за успешна бъдеща координация между двата планови документа и устойчивото развитие на общината.

Разработената стратегическа част на общинския план следва нашата запазена марка при разработване на подобен вид документи, стремяща се да открои и надгради силни страни и намали и елиминира слабите. В тази методология разработихме подробна система от индикатори, която включва индикатор към всяка от заложените мерки в плана. Така осигурихме адекватно и обективно измерване на бъдещите резултати от прилагането на плана.


Универсиада ЕАД Cellum Bulgaria ИПГВР Пловдив