ISO 9001:2008
BG EN
РАЗРАБОТВАНЕ НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА РАЗЛОГ ЗА 2014-2020
 

Възложител:  Община Разлог

Изпълнител: Велдер КонсултООД

Период на изпълнение: февруари 2013 г. – август 2013 г.

Финансиране: Общински бюджет

Стойност: 19 800 лв. без ДДС

Специфика на проекта:

Общинският план за развитие следва разработения отВелдер Консултмодел за планиране на общинското развитие. Общите идеи и предложения са разгърнати в детайлни и функционално свързани инструменти за реализация. Въведената програма за реализация е финалният елемент от структурата на плана и представлява конкретния начин за осъществяване на неговите стратегически предложения. Програмата илюстрира прехода между мерките и отделните проекти от съдържанието на ОПР. В единство с останалите инструменти, програмата определя начините за разпределение на наличните и потенциалните общински времеви, финансови и организационни ресурси. Обобщено, дефинираните проекти и планираните инвестиции ще подкрепят следните теми:

§  опазване на великолепните природни богатства и разумното им използване като фактор за икономически растеж;

§  съхраняване и съвременна изява на археологическите и архитектурни ценности;

§  формиране на разнообразен туристически продукт;

§  развитие на успешно съвременно земеделие с акцент върху създаването на биопродукция;

§  осигуряване на устойчива заетост за населението в града и селата;

§  развитие на малкия и средния бизнес;

представяне и популяризиране на община Разлог като основен център по долината на Места.


Универсиада ЕАД Cellum Bulgaria ИПГВР Пловдив