ISO 9001:2008
BG EN
РАЗРАБОТВАНЕ НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА СТРАЛДЖА ЗА 2014-2020
 

Възложител:  Община Стралджа

Изпълнител: Велдер КонсултООД

Период на изпълнение: април 2014 г. – юни 2014 г.

Финансиране: Оперативна програмаАдминистративен капацитет

Стойност: 48 900 лв. без ДДС (за целия договор, включващ общо 3 компонента)

Специфика на проекта:

Общинският план за развитие на община Стралджа за периода 2014-2020 година е разработен според последните изменения в Закона за регионалното развитие, които подчертават значимостта на проблемите свързани с климата. В тази връзка към плана е включена точка, която дефинира мерки за ограничаване изменението на климата и адаптация към вече настъпилите проблеми. Тя предоставя и  възможност да бъдат систематизирани мерки в стратегическата част на ОПР, които допринасят за по-добрата екологична обстановка. Силна черта на плана е, че той е разработен паралелно с местната програма за управление на отпадъците, което позволява по-доброто планиране на необходимите финансови средства в областта на сметосъбирането, сметоизвозването и съпътстващите ги дейности.

Новият общинския план представлява еволюция на предходния като в него са формулирани четири стратегически цели:

§  постигане на устойчив растеж базиран на местните потенциали и традиционни стопански отрасли;

§  ефективно опазване и подобряване компонентите на околната среда и разумно използване на културното наследство;

§  подобряване качеството на жизнената среда, техническата инфраструктура;

§  подобряване на услугите в социалната сфера и управлението.

Предвижданията на плана допринасят за утвърждаването на община Стралджа като промишлен и земеделски център, с устойчив икономически растеж, базиран на местно предприемачество, ресурси, традиции, интелектуален потенциал и иновативни технологии, съхранено природно и културно богатство.

В хода на работата по документа бяха организирани множество дискусии и работни срещи със заинтересованите страни, включително и извън рамките на общината. Това гарантира създаването на оперативен документ, които да бъде гарант за добро управление на устойчивото развитие на общината.


Универсиада ЕАД Cellum Bulgaria ИПГВР Пловдив