ISO 9001:2008
BG EN
РАЗРАБОТВАНЕ НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗА 2014-2020
 

Възложител:  Община Велико Търново

Изпълнител: Велдер КонсултООД

Период на изпълнение: февруари 2014 г. – март 2014 г.

Финансиране: Оперативна програмаАдминистративен капацитет

Стойност: 21 250 лв. без ДДС

Специфика на проекта:

Общинският план на Велико Търново отговаря на предизвикателството да бъдат предложи разумни и изпълними начини за усвояване на потенциалите и решаване на проблемите в общината. Водеща философия е съхраняването и надграждането на вече съществуващите дадености, а най-важните стремежи са:

§  съхранено и популярно историческо и природно наследство, което е представено в своето многообразие и е фактор за икономическо развитие;

§  икономически растеж, базиран на разнообразие от допълващи се дейности, местната наука и баланс между опазването на ресурсите и стимулирането на продукцията;

§  продължаване на политиката за осигуряване на достоен живот на всички социални групи, качествени образование и здравеопазване;

§  благоприятни и привлекателни условия за живот в градовете и съхранените села;

§  засилена функция на регионален център и водеща роля в междуобщински партньорства с български и чужди общини.

Планът отчита и териториалните контрасти в общината и предлага различни подходи за развитието на трите града в общината (центровете на растеж), на селата в равнинната част и на селата в планинската част.

Основен фактор за аргументираните предвиждания на плана е неговото разработване в условията на активна комуникация между експертите наВелдер Консулт”, общинската администрация, общински съветници, кметове на населени места, представители на бизнеса, браншовите организации и членове на граждански организации и сдружения. Тази активна комуникация е осигурена чрез проведените встъпителна среща, два дискусионни форума и анкетно проучване.
Универсиада ЕАД Cellum Bulgaria ИПГВР Пловдив