ISO 9001:2008
BG EN
РАЗРАБОТВАНЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА БИЗНЕС РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ РАЗГРАД И ОКРЪГ ГЮРГЕВО
 

Възложител:  Областна администрация Разград

Изпълнител: Велдер КонсултООД

Период на изпълнение: октомври 2014 г. – януари 2015 г.

Финансиране: Програма за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013

Стойност: 8 500 лв. без ДДС

Специфика на проекта:

Целта на настоящия документ е да посочи интегрирани целенасочени действия, обединени в пакет от мерки, които да спомогнат за повишаването на бизнес активността, развитието и внедряването на иновациите в производствения процес, засилване на комуникацията и установяване на партньорства между фирмите в двата региона. Стратегията акцентира и върху определянето на възможни пазарнинишиспрямо пазара на ЕС, в които да търсят реализация специализираните производства от областта и окръга. Стратегията включва анализ на заинтересованите страни, в който се описват основните заинтересовани групи от реализацията на проекта и тяхната ангажираност към него.

При разработката на документа са използвани инструментите за ситуационен анализ, като SWOT и PEST (STEP), които разкриват ключови характеристики на област Разград и окръг Гюргево. За ясното и целенасочено дефиниране на целите и проблемите са използвани съответно инструментитедърво на целитеидърво на проблемите”, които гарантират поставянето на фокус на най-важната цел и на най-важния проблем.Универсиада ЕАД Cellum Bulgaria ИПГВР Пловдив