ISO 9001:2008
BG EN
Регионален план за развитие на Северен централен район от ниво 2 (2014-2020 г.)

Проектът на регионален план за развитие на Северен централен район от ниво 2 (2014 – 2020 г.) се вписва хармонично в цялостната система за планиране на европейско, национално, регионално и местно ниво в синхрон с действащите и предстоящите финансови и инвестиционни програми. Планът е разработен в синхрон както с Националната стратегия за регионално развитие 2012-2022 г., така и с приоритетите, целите и мерките заложени в Националната програма за развитие „България 2020”. В по-широк контекст, регионалният план отчита основните постановки на Стратегията „Европа 2020” и се съобразява с еволюцията на кохезионната политика на Европейския съюз.

Възложител: Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Изпълнител: Консорциум „Региони” ДЗЗД, състоящ се от дружествата „Велдер Консулт” ООД (водещ партньор), „Altus” АД и „VitalPro” ООД.

Период на изпълнение: август – декември 2012 г.

Финансиране: Държавен бюджет

Стойност: 16 000 лв.

Обща цел на проекта: Регионалният план за развитие е документ за стратегическо планиране, който определя средносрочните цели и приоритети за устойчиво интегрирано регионално и местно развитие на територията на СЦР. Регионалният план за развитие има интегрален характер, като определя необходимостта от реализация на дейности в различни сектори, с цел създаване на по-добри условия за балансирано и устойчиво социално-икономическо и териториално развитие и преодоляване на съществуващите междурегионални и вътрешно-регионални диспропорции. Важна задача на РПР е да следва зададената в НСРР обща стратегическа платформа, като същевременно я пренесе на по-ниските териториални нива.

Задачите на Велдер Консулт ООД: Процесът на разработване на Регионалния план за развитие на СЦР съдържа три основни етапа: Подготвителен – в който се планира и организира работа на екипа; Същностен – в които се извършиха дейностите по същество, така, както са заложени от Възложителя в неговата Техническа спецификация; и Финален – който съдържа в себе си двата проекта за РПР – предварителен и окончателен.  Велдер Консулт ООД имаше водеща експертна, методическа и организационна роля в целия процес на разработването на плана.

Допълнителна информация: www.mrrb.government.bgУниверсиада ЕАД Cellum Bulgaria ИПГВР Пловдив