ISO 9001:2008
BG EN
СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНО МЕСТНО РАЗВИТИЕ ЧРЕЗ ПРИЛАГАНЕ НА НОВ МОДЕЛ НА ПАРТНЬОРСТВО МЕЖДУ ПУБЛИЧНИТЕ ВЛАСТИ, БИЗНЕСА И ГРАЖДАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ „ДОЛИНАТА НА МЕСТА”
 

Възложител: Сдружение с нестопанска целДОЛИНАТА НА МЕСТА” – юридическо лице по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, което осъществява общественополезна дейност

Изпълнител:Велдер КонсултООД

Период на изпълнение: декември 2012 г. – април 2013 г.

Финансиране: Бюджет на Сдружение с нестопанска целДОЛИНАТА НА МЕСТА

Стойност: 15 000 лв.

Стратегията за интегрирано местно развитиеДолината на Местасе базира на т. н. „Водено от общностите местно развитие”. Дефиницията и идеята за това понятие се съдържат в чл. 28 – чл. 31 на Общия регламент на новата кохезионна политика на ЕК. Под  „водено от общностите развитиесе разбира това развитие, което се осъществява в рамките на конкретни територии и общности със специфични характеристики, ръководено от сформирани за целта местни съвети. Тези съвети са съставени от представители на публичния, частния и неправителствения сектори, като при вземане на решения нито публичният сектор, нито която и да било от групите, представляващи заинтересованите страни, не представлява повече от 49 % от правото на глас. Планирането се извършва чрез прилагане на интегрирани стратегии за местно развитие, съобразени със специфичните характеристики на района. Тези стратегии се разработват на базата на анализ и оценка на местните потребности и потенциал, и включват разнообразни подходи за сътрудничество. Мотивите за разработването на Стратегията са свързани с прилагането на местно и регионално ниво на интегриран подход в планиранетоединство на икономическите, социални, екологически, пространствени и управленски механизми на въздействие в процеса на развитие. Този подход цели пестене на ресурсите и висока възвращаемост на вложените средства.

Обща цел на проекта: Стратегическите цели произтичат от направените изводи за съществуващите потенциали и проблеми в развитието на региона, силните и слабите страни, възможностите и заплахите, които съпътстват това развитие в средносрочен план до 2020 г. При формулирането на целите са отчетени резултатите от обществените допитвания и обсъжданията със заинтересованите страни, общата стратегическа рамка за развитието на всички териториални нива за периода 2014-2020 г. и мястото на стратегията в пакета от приетите нови планови документи. Стратегическите цели са реалистични, измерими и взаимнодопълващи се. Осъществяването на тези цели предполага прилагането на интегриран подход при тяхната трансформация в конкретни проекти, които, след приемането на Стратегията от общото събрание на СНЦДолината на Места”, са групирани в разположен във времето план за действие, осигурен от разнообразни източници на финансови, организационни и човешки ресурси.

Задачите на Велдер Консулт ООД: Формиране на специфичен методически подход за разработване на стратегията, анализ на състоянието в социално-икономически и екологичен план, формиране на стратегически цели и приоритети за развитие на региона, разработване на инструменти за управление и реализация на стратегията, формиране на насоки за разработване на общинските планове за съставните за региона общини.


Универсиада ЕАД Cellum Bulgaria ИПГВР Пловдив