ISO 9001:2008
BG EN
 

Целта на настоящия документ е да посочи интегрирани целенасочени действия, обединени в пакет от мерки, които да спомогнат за повишаването на бизнес активността, развитието и внедряването на иновациите в производствения процес, засилване на комуникацията и установяване на партньорства между фирмите в двата региона. Стратегията акцентира и върху определянето на възможни пазарнинишиспрямо пазара на ЕС, в които да търсят реализация специализираните производства от областта и окръга. Стратегията включва анализ на заинтересованите страни, в който се описват основните заинтересовани групи от реализацията на проекта и тяхната ангажираност към него.

 

Общата маркетингова стратегия на област Разград и окръг Гюргево не се ограничава до създаването на слоган и лого, а е завършен модел за регионално развитие и реклама на конкурентните предимства на двата региона. Маркетинговата стратегия включва детайлен анализ на регионалните характеристики, който е обосновката за следващите го предложения за развитие

 

Анализът изследва условията за развитие на бизнес или съчетанието от възможности и ограничения за създаване, развитие и преустановяване на различни бизнес инициативиобщата икономическа среда, законодателната и административната рамка. За проследяването на икономическата среда в област Разград и окръг Гюргево са разгледани националните специфики, изразени от утвърдени комплексни оценки на икономическата обстановка и от достиженията в областта на електронното управление

  Анализът осигурява успоредно представяне и сравняване на разнообразните икономически и бизнес характеристики на български и румънски регионобласт Разград и окръг Гюргево. Чрез този подход са систематизирани предимствата и недостатъците на икономическото развитие и предприемачеството в двата региона. Структурата на документа се основава на следните компоненти:

Обща цел на проекта: Стратегическите цели произтичат от направените изводи за съществуващите потенциали и проблеми в развитието на региона, силните и слабите страни, възможностите и заплахите, които съпътстват това развитие в средносрочен план до 2020 г. При формулирането на целите са отчетени резултатите от обществените допитвания и обсъжданията със заинтересованите страни, общата стратегическа рамка за развитието на всички териториални нива за периода 2014-2020 г. и мястото на стратегията в пакета от приетите нови планови документи.

 

Общият устройствен план община Попово заедно с Общинския план за развитие 2014-2020 г. и Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на гр. Попово са основните стратегически и програмни инструменти за управление на общината през настоящия планов период. Планът осигурява оптимално обвързване и правилно функциониране на основните общински системи в контекста на една устойчива селищна система

 

 

Същността на правилата и методиките се разкрива от тяхната роля за периодично събиране, систематизиране, анализиране и оценка на информация, чрез което се обосновават различни управленски решения. Процесът позволява да се разбере какво е и какво не е постигнато, както и защо. „Велдер КонсултООД разработи модел за разработването на правила и методики за мониторинг, контрол и оценка на политиките в община Велико Търново, който нагледно представя организацията на процеса като отговор на няколко въпроса:

Интегрираният план на град Разлог е разработен в съответствие с Методическите насоки на МРРБ за разработване на този тип документи. Процесът на работа се характеризира от успешно взаимодействие между възложител, изпълнител и разностранните представители на град Разлог. Проведените анкетни проучвания, кръгли маси и фокус групи осигуриха съвместяването на различните гледни точки и идеи на експерти и граждани.

 

 

  Проектът на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Попово” съвместява в себе си ключови елементи от стратегическото планиране на регионалното развитие, проектното планиране и програмиране, териториалното устройство и инвестиционното проектиране. Той представлява специфичен инструмент, съдържащ стратегическа, планова, програмна и бюджетна части. Включените в програмата на плана проекти са избрани основавайки се на комплексен многосекторен анализ и разработена стратегия. ИПГВР фокусира интервенциите в няколко обособени части от градската територияцентралната част на града, ж.к. „Младост”, източната и южната промишлени зони

 

Характерна черта на общинския план за развитие на община Марица е, че той е разработен при наличието на влязъл в сила общ устройствен план. Поради тази причина водещо при изготвянето на му беше той да бъде максимално синхронизиран с устройствените планове, действащи на територията на община Марица, като в същото време ги надгражда с оглед новите възможности пред общината в периода 2014-2020 година.

«123»
Универсиада ЕАД Cellum Bulgaria ИПГВР Пловдив