ISO 9001:2008
BG EN

Общинският план за развитие на община Стралджа за периода 2014-2020 година е разработен според последните изменения в Закона за регионалното развитие, които подчертават значимостта на проблемите свързани с климата. В тази връзка към плана е включена точка, която дефинира мерки за ограничаване изменението на климата и адаптация към вече настъпилите проблеми. Тя предоставя и  възможност да бъдат систематизирани мерки в стратегическата част на ОПР, които допринасят за по-добрата екологична обстановка. Силна черта на плана е, че той е разработен паралелно с местната програма за управление на отпадъците, което позволява по-доброто планиране на необходимите финансови средства в областта на сметосъбирането, сметоизвозването и съпътстващите ги дейности.

 
 Общинският план на Велико Търново отговаря на предизвикателството да бъдат предложи разумни и изпълними начини за усвояване на потенциалите и решаване на проблемите в общината. Водеща философия е съхраняването и надграждането на вече съществуващите дадености, а най-важните стремежи с..а:
  Общинският план е основен инструмент за управление и главна предпоставка за балансирано развитие на град Петрич и неговите 56 села, разположени сред долината на Струма и планините Беласица и Огражден. Стратегическите цели на плана имат ясен фокусизбегнато е тяхното прекалено обхватно формулиране и опасност от неефективно разпределение на ресурсите по време на предстоящото им реализиране. Подходът за формулирането на целите следва модела на стратегиятаЕвропа 2020” – целите са конкретни и измерими.

 

Една от отличителните черти на община Пловдив е, че в нейните административно-териториални граници попада само гр. Пловдив и неговото землище. Тази характеристика се отрази върху работата по общинския план за развитие, като даде възможност отделните подсистеми на общинското развитие да бъдат разгледани по-задълбочено. Наред със задължителните компоненти на анализа е проведено подробно проучване на културното наследство и културния живот в общината, като фактор за икономически растеж.

  Общинският план за развитие следва разработения отВелдер Консултмодел за планиране на общинското развитие. Общите идеи и предложения са разгърнати в детайлни и функционално свързани инструменти за реализация. Въведената програма за реализация е финалният елемент от структурата на плана и представлява конкретния начин за осъществяване на неговите стратегически предложения. Програмата илюстрира прехода между мерките и отделните проекти от съдържанието на ОПР. ..

 

Общинският план за развитие на община Стара Загора предлага аргументирани идеи и инициативи за утвърждаването на общината като лидер в развитието на страната. Предвидените разнообразни мерки и проекти са част от обща стратегическа рамка и притежават потенциала да се допълват и подсилват по между си. Рамката се основава на стремежа за убедителна изява на местната идентичност, възприета като единство на история, природни богатства и конкурентни икономически предимства. Акцент е поставен върху икономическото развитие, което трябва да следва съществуващите традиции и да търси съвременни иновативни подходи....

Обща цел на проекта: Стратегията за развитие на област Плевен е част от пакета документи за стратегическо планиране и програмиране на регионалното развитие в България, регламентирани със Закона за регионалното развитие (ЗРР) и Правилника за неговото прилагане (ППЗРР). Областната стратегия за развитие на област Плевен се разработва в съответствие с регионалния план за развитие на Северозападния район за планиране (ниво 2). Разработката на ОСР е приета от областния съвет за развитие, по предложение на областния управител и след обсъждане и съгласуване в регионалния съвет за развитие.

        

 

  Стратегията за развитие на област Велико Търново е средносрочен стратегически документ на системата за планиране на регионалното развитие с обхват и цели регламентирани в Закона за регионалното развитие и правилника за неговото прилагане. ОСР представлява израз на колективната визия и стремежи за развитие на съставните за областта общини и пресичането им с националните и европейските приоритети за развитие в периода 2014-2020 г.

Основавайки се на заключенията и препоръките от междинната оценка, беше изготвена актуализация на Общински план за развитие на община Созопол. Актуализираният план обхваща не само времето до приключване на настоящия програмен период (2013 г.), но съдържа в себе си и цели, мерки и дейности, които следва да бъдат реализирани и постигнати и в периода между 2014 и 2020 г.

 

Проектът се изпълнява в рамките и във връзка с изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ „Популяризиране на предимствата за инвестиране в България” с идентификационен номер BG161PO003-4.1.01-00001-C0001 по приоритетна ос 4 „Укрепване на  международните пазарни позиции на българската икономика” по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013.

Универсиада ЕАД Cellum Bulgaria ИПГВР Пловдив