ISO 9001:2008
BG EN

Актуализираният план за развитие на Община Свищов е съобразен с всички национални стратегически и планови разработки, имащи отношение към развитието на общината, както и с регламентите на Европейския съюз (ЕС) относно структурните фондове и Кохезионния фонд. В процеса на разработване актуализацията на плана на Община Свищов бяха проведени редица консултации със заинтересованите страни – общински съветници, представители на бизнеса, неправителствени организации. Бяха проведени работни срещи за идентифициране на външните и вътрешните фактори за нуждите на SWOT анализа, както и за уточняване на визията и приоритетите за развитие, с цел отчитането на обществения интерес в плана и осигуряване на обществена подкрепа при неговата реализация. 

 Актуализираният план за развитие на Община Самоков е съобразен с всички национални стратегически и планови разработки, имащи отношение към развитието на общината, както и с регламентите на Европейския съюз (ЕС) относно структурните фондове и Кохезионния фонд. В процеса на разработване актуализацията на плана на Община Самоков бяха проведени редица консултации със заинтересованите страни – общински съветници, представители на бизнеса, неправителствени организации. Бяха проведени работни срещи за идентифициране на външните и вътрешните фактори за нуждите на SWOT анализа, както и за уточняване на визията и приоритетите за развитие, с цел отчитането на обществения интерес в плана и осигуряване на обществена подкрепа при неговата реализация.

Проектът е продължение на проект “DONAUREGIONEN”, изпълнен от НСОРБ в периода 2006-2008 г. и финансиран по програма Интеррег ІІІС. Проектът се изпълнява на територията 40 NUTS3 района от общо осем държави: Словакия, Унгария, Хърватска, Сърбия, България, Румъния, Молдова и Украйна. От територията на България са включени осем области (NUTS3): Видин, Монтана, Враца, Плевен, Велико Търново, Русе, Разград и Силистра. Консорциум "Мостове" ДЗЗД осъществи консултантски услуги за изработване на трансрегионални стратегии за развитие на пет трансдунавски района/зони между България и Румъния.
Актуализацията на ОПР Велико Търново е разработена възоснова на изискванията за обем и съдържание на ЗРР (2008) и съобразно резултатите от детайлната междинна оценка, която отчита промените настъпили в периода от съставянето на плана през 2005 г. до края на 2010 г., както в социално-икономическото развитие на общината, така и в сферата на нормативно-правната уредба и интеграцията на България в ЕС. Актуализацията на плана е осъществена с ясното разбиране за неговата роля на основен стратегически документ, който определя средносрочните цели и приоритети на общинската политика за развитие. Планът е разработен в пълен синхрон с целите и приоритетите на плановите документи от по-високите  нива, каквито са  Националната  стратегия  за  регионално развитие, планът  за развитие  на Северния централен  район и областната стратегия за развитие на област Велико Търново. 
Изхождайки от общо-европейския контекст, Интегрираният план за градско възстановяване и развитие на Добрич е ключът към бъдещия успех на общината в привличането на европейско и национално финансиране, както и на частни инвестиции през следващите няколко години. ИПГВР на Добрич е разглеждан като връзка между системата за социално-икономическо планиране и тази за устройствено планиране. Планът съвместява в себе си характерните особености на стратегическото планиране и териториалното устройство, като специфичен инструмент, съдържащ едновременно устройствени планове и финансови програми.
ИПГВР на Пловдив е разглеждан като връзка между системата за социално-икономическо планиране и тази за устройствено планиране. Планът съвместява в себе си характерните особености на стратегическото планиране и териториалното устройство, като представлява специфичен инструмент, съдържащ едновременно устройствени планове и финансови програми. По отношение на съгласуваността, в контекста на отсъствие на национална политика за градско възстановяване и развитие, ИПГВР на гр. Пловдив се съобразява основно с предвижданията и идеите, заложени в пакета от планови документи на общината.
Междинната оценка за изпълнението на oбщинския план за развитие на Велико Търново се разработи, за да се осигури независима и актуална информация за постигнатите резултати от прилагането на плана. Предмет на анализ и оценка е изпълнението на целите и приоритетите, заложени в ОПР. На база на изводите и резултатите от междинната оценка е разработена и актуализация на действащия общински план за развитие.

Проект на регионален план за развитие на северен централен район от ниво 2 (2014 – 2020 г.) се вписва хармонично в цялостната система за планиране на европейско, национално, регионално и местно ниво в синхрон с действащите и предстоящите финансови и инвестиционни програми. Планът е разработен в синхрон както с Националната стратегия за регионално развитие 2012-2022 г., така и с приоритетите, целите и мерките заложени в Националната програма за развитие „България 2020”. В по-широк контекст, регионалният план отчита основните постановки на Стратегията „Европа 2020” и се съобразява с еволюцията на кохезионната политика на Европейския съюз.

Велдер Консулт ООД извърши консултантски услуги и осигури специализирана експертиза за община Русе в помощ на разработването на проект „Еврорегион Русе - Гюргево оперативни решения - Мастерпланинг за интегрирано управление на възможностите за развитие”
«123»
Универсиада ЕАД Cellum Bulgaria ИПГВР Пловдив