ISO 9001:2008
BG EN
ИНЖЕНЕРИНГ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ ГР. ВРАЦА

Проектът се изпълнява по оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г.", приоритетна ос 1. Кохезионен фонд 2007-2013 г. "Подобряване и изграждане на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерация с над 10 000 е.ж.".


Инженерингът е част от Интегрирания проект за водния цикъл на града - най-големият проект, финансиран по ос 1 на програма "Околна среда" в България, и има за цел подобряване на управлението на пълния воден цикъл на града. Общата стойност на целия проект е 136 373 288.07 лв. Договорът за изпълнение бе подписан през декември 2009 г.”

Обхватът на работа проекта включва всички елементи на проектирането и строителството на пречиствателната станция - разработване на технически проект, който да следва идейния по всички части, да обхваща механично и биологично стъпало с отстраняване на азот и фосфор и третиране на утайките в калово стопанство; изготвяне на работен проект; строително-монтажни работи по изграждане на ПСОВ, доставки на машини и съоръжения, единични и комплексни изпитания; въвеждане на обекта в експлоатация, както и период за установяване и отстраняване на дефекти, наблюдение на пречиствателните процеси и подпомагане на персонала при експлоатацията и поддръжката на ПСОВ.

 

Възложител: Община Враца

Изпълнител: Консорциум „ВМВ“ ДЗЗД, състоящ се от фирмите: „Велдер Инженеринг” ООД; „МАСС Турция” и  „Водстрой” АД. Водещ партньор в консорциума е „Водстрой“ АД.

Период на изпълнение: Изпълнен проект септември 2012 – септември 2015 г.

Финансиране:    “Проектът се финансира от Кохезионния фонд на ЕС и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма Околна среда 2007 - 2013”,

Стойност : 15 777 158,85 лв.

Обща цел на проекта: Пълно обновяване на пречиствателната станция за отпадни води (ПСОВ) с ново механично и електрическо оборудване, строителство на нови и обновяване на стари сгради. Използваната технология е отстраняване на биогенните елементи чрез процес на пречистване с активна утайка с последваща аеробна стабилизация на утайката. Обновената станция ще има капацитет от 94 000 екв.ж. и ще отговаря на позволените стойности за заустване

Задачите на Велдер Инженеринг ООД:

Експертният екип на Ведер Инженеринг отговаря за управленето на проекта и за иготвянето на технически и работен проект на ПСОВ Враца. Велдер Инженеринг изпълнява следние дейности:

·          Организира  и координира изпълнението на дейности по изработване на технически и работен  проект;

·          Координира дейностите по изпълнение на авторски надзор на проекта;

·          Планира и отчита изпълнението на проекта

·          Обезпечава финансовото и счетоводно управление

·          Взаимодейства с Инженера и всички други заинтересовани страни

Допълнителна информация: http://www.vratsawaterproject.euУниверсиада ЕАД Cellum Bulgaria ИПГВР Пловдив