ISO 9001:2008
BG EN
Разработка на задание и оценка на проект за внедряване на нова технология за калциниране на природен гипс и подмяна на съществуващата топливно-енергийна база – ГИПС АД
Проектът е продължение на мащабна инвестиционна програма на ръководството на единственото предприятие за добив и преработка природен гипс в България. Използвайки 45 годишна технология за преработка на суровината предприятието е неконкурентоспособно пред вноса на производители от Турция и Македония.

Разработването на заданието и последващото внедряване на новата технология за калциниране на природен гипс в дружеството позволи на ръководството му да предложи на пазара един висококачествен продукт с възможно най-ниски производ­стве­ни разходи, емисии в атмосферата в съответствие с изискванията на действащите нормативи в страната и в Европа, автоматизирана опаковка и палетизация на продуктите.

 

Възложител: ГИПС АД

Изпълнител: „Велдер Инженеринг“ ООД.

Период на изпълнение: Изпълнен проект март – юни 2008 г.

Финансиране: Собствено на Възложителя

Стойност: 135 000 лв.

Обща цел на проекта: Разработване на задание за доставка на модерна технология, позволяваща ниска себестойност и високо качество на крайния продукт.

Задачите на Велдер Инженеринг ООД: Разработване на пълно задание за доставка на комплектна инсталация за калциниране на природен гипс, пълно проучване на възможности за подмяна на горивната база. Разговори с потенциални доставчици на ноу-хау. Проучване на възможностите за финансиране на проекта по европейските фондове.

Допълнителна информация: www.gips-ad.com,  

 Универсиада ЕАД Cellum Bulgaria ИПГВР Пловдив