ISO 9001:2008
BG EN
УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТ ЗА ОЗДРАВЯВАНЕ И ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ НА „СРЪБСКА ФАБРИКА ЗА СТЪКЛО“ АД, ПАРАЧИН, РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ
 

Проектната идея е да се оздрави и преструктурира „Сръбска Фабрика за Стъкло“ чрез изпълнение на следните мерки:

o       Изпълнение на инвестиционна програма, закупуване на нови ДМА и изграждане на нови производствени мощности – стойност – 46 млн. евро.

o       Преструктуриране на стари задължения към доставчици на суровини, материали и услуги – стойност 56 млн. евро

o       Програма за преструктуриране и повишаване квалификацията на персонала на фабриката – стойност 8 млн. евро

 

Слез изпълнение на горепосочените мерки трябва да бъдат постигнати следните резултати:

 

o       Увеличен капацитет за производство на амбалажно стъкло повече от четири пъти до – 300 тона / 24 часа,

o       Увеличен капацитет за производство на домакинско стъкло около 1,5 пъти – 45 тона / 24 часа

o       Намалена себестойност за един тон готов продукт – 250 евро / тон за амбалажно стъкло и 550 евро / тон, домакинско стъкло

 

 

Възложител: ГЛАС ИНДЪСТРИ АД

Изпълнител: „Велдер Инженеринг“ ООД.

Период на изпълнение: Проект в процес на изпълнение от Май 2012 г.

 

 

Финансиране: Собствено финансиране

Стойност : 110 000 000 Евро.

Обща цел на проекта: оздравяване и цялостно преструктуриране на фабриката. Повишаване на  икономическия ефект от дейността на „Сръбската Фабрика за Стъкло” АД, чрез въвеждане на технологично оборудване от световни лидери в производството на стъклени продукти.

Задачите на Велдер Инженеринг ООД:

Цялостно управление на инвестиционната програма, пряко договаряне на всички чуждестранни доставик, координация на всички участници – инвеститор, доставчици на технология, проектанти, строители, местни власти и държавни институции.

Пряко участие в стратегическото управление на фабриката. Координация на всички оперативни дейности във фабриката – финанси, производство, доставки, продажби и логистика.

Разработване на цялостна концепция за преструктуриране на персонала на фабриката, разработване на нова организационно управленска структура. Разработване на програма за обучение, специализация и атестация на персонала.

Съдействие на инвеститора при комуникация с всички заинтересовани страни.

Допълнителна информация: www.srpskafabrikastakla.rs,  



Универсиада ЕАД Cellum Bulgaria ИПГВР Пловдив