ISO 9001:2008
BG EN
Управление на проект за изграждане и въвеждане в експлоатация на комплектна инсталация за калциниране на природен гипс на територията на ГИПС АД
 Проектната идея е да се подобри конкурентоспособността на „Гипс” АД чрез изграждане на комплектна инсталация за калциниране на природен гипс. По този начин ще се решат основни проблеми на компанията, свързани с ниското технологично равнище на сега действащата инсталация за калциниране, а именно:
  • Високи производствени разходи при калцинирането на природния гипс;
  • Ниска производителност, голям дял на тежкия и непривлекателен труд;
  • Колебания в качествените показатели на готовата продукция;
  • Високо равнище на прахови емисии, сернисти съединения и парникови газове в атмосферата.

Възложител: ГИПС АД

Изпълнител: „Велдер Инженеринг“ ООД.

Период на изпълнение: Изпълнен проект Юни 2009 – Декември 2011 г.

Финансиране: Финансиран по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013

Стойност: 15 000 000 лв.

Обща цел на проекта: повишаване на  икономическия ефект от дейността на „Гипс” АД, подобряване на ефективността и рентабилността на производствения процес чрез внедряване на нова комплектна инсталация за калциниране на природен гипс.

Задачите на Велдер Инженеринг ООД: Цялостно управление на проекта, координация на всички участници в проекта – инвеститор, доставчик на технология, проектанти, строители, местни власти и държавни институции. Изпълнение на проекта в съответствие с всички изисквания на Оперативната Програма и Закона за устройство на територията Подготвяне на всички периодични и финални отчети пред управляващия орган на ОП. Съдействие на инвеститора при комуникация с всички заинтересовани страни.

Допълнителна информация: www.gips-ad.comУниверсиада ЕАД Cellum Bulgaria ИПГВР Пловдив