ISO 9001:2008
BG EN
 

Проектната идея е да се оздрави и преструктурира чрез изпълнение на следните мерки:

o       Изпълнение на инвестиционна програма, закупуване на нови ДМА и изграждане на нови производствени мощности – стойност – 46 млн. евро.

o       Преструктуриране на стари задължения към доставчици на суровини, материали и услуги – стойност 56 млн. евро

o       Програма за преструктуриране и повишаване квалификацията на персонала на фабриката – стойност 8 млн. евро

 

След изпълнение на горепосочените мерки трябва да бъдат постигнати следните резултати:

 

o       Увеличен капацитет за производство на амбалажно стъкло повече от четири пъти до – 300 тона / 24 часа,

o       Увеличен капацитет за производство на домакинско стъкло около 1,5 пъти – 45 тона / 24 часа

o       Намалена себестойност за един тон готов продукт – 250 евро / тон за амбалажно стъкло и 550 евро / тон, домакинско стъкло

 Изпълнение на реконструкция и модернизация на пещ в ат, до въвеждане в действие
Началото на проекта е през 2004 година, когато в условията на тръжна процедура „Велдер БГ“, чрез дъщерното си дружество  в Македония „Велдер Експорт импорт“ придобива активите на местната производствена компания Никол Ферт ООД. 
Изграждане на предприятие за органично покритие на стоманена лента в индустриалната зона на град Бургас с годишен капацитет около 50 000 тона.

Проектът се изпълнява по оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г.", приоритетна ос 1. Кохезионен фонд 2007-2013 г. "Подобряване и изграждане на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерация с над 10 000 е.ж.".Инженерингът е част от Интегрирания проект за водния цикъл на града - най-големият проект, финансиран по ос 1 на програма "Околна среда" в България, и има за цел подобряване на управлението на пълния воден цикъл на града. Общата стойност на целия проект е 136 373 288.07 лв. Договорът за изпълнение бе подписан през декември 2009 г.”

Разработването на заданието и последващото внедряване на новата технология за калциниране на природен гипс в дружеството позволи на ръководството му да предложи на пазара един висококачествен продукт с възможно най-ниски производ­стве­ни разходи, емисии в атмосферата в съответствие с изискванията на действащите нормативи в страната и в Европа, автоматизирана опаковка и палетизация на продуктите.
Проектната идея е да се подобри конкурентоспособността на „Гипс” АД чрез изграждане на комплектна инсталация за калциниране на природен гипс. По този начин ще се решат основни проблеми на компанията, свързани с ниското технологично равнище на сега действащата инсталация за калциниране.
Универсиада ЕАД Cellum Bulgaria ИПГВР Пловдив