ISO 9001:2008
BG EN
Автор: Арх. Белин Моллов, урб. Здравко Петров - Проекти за 80 млн. лв. включва Инвестиционната програма за реализация на ИПГВР - Пловдив
12.11.2015
 Проекти за 80 млн. лв. включва Инвестиционната програма за реализация на ИПГВР - Пловдив

 

 

 

 

 

 

 

ОП "Регионално развитие" 2007 - 2013 г. и реализираните чрез нея проекти са вече част от историята на град Пловдив. Древният град отново ще може да разчита на Европейския фонд за регионално развитие, достъпен чрез новата ОП "Региони в растеж" 2014 - 2020. Средствата за градско обновяване на Пловдив са предварително определени и възлизат на 80 851 031.52 лв. безвъзмездна финансова помощ. Това е ресурсът на община Пловдив по откритата процедура "Изпълнение на ИПГВР", която е достъпна за общо 39 общини и се реализира по Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие". 
Пътят на Пловдив до неговите средства вече премина през разработването и подаването на инвестиционна програма (ИП), въз основа на одобрения през 2013 г. Интегриран план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР). 
ИПГВР на градовете бяха разработени при различни правила, без дефинирани финансови ограничения. Новите обстоятелства наложиха ИПГВР - Пловдив, да получи допълнителен фокус – набор от проекти, допустими за финансиране по Приоритетна ос 1 на обща стойност до 80 млн. лв. Така ИП на град Пловдив представлява своеобразна съкратена част от ИПГВР, която посочва най-приоритетните за реализация проекти.

 

 

 

Модел за разработването на инвестиционната програма
Следвайки задължителните условия за кандидатстване по процедура "Изпълнение на ИПГВР" на ОПРР, община Пловдив приложи детайлен модел за работа с разписани конкретни дейности за изпълнение, обвързаните с тях очаквани резултати и срокове. Водещите роли се изпълниха от направление "Общинска собственост, устройство на територията, строителство и инвестиции" в общинската администрация, работната група за ИП и избрания външен консултант "Велдер Консулт" ООД, който подпомагаше дейността на работната група и общинската администрация.
Успешното подаване на ИП в първия възможен "времеви прозорец" беше предпоставено и от характеристиките на одобрения ИПГВР - Пловдив. Неговото разработване е следвало концепцията за постигането на т.нар. синергичен ефект между заложените проекти. Трите зони за въздействие в ИПГВР са с ограничен пространствен обхват и обозрим брой комплексни проекти, които могат да инициират разнообразни партньорства. Очертаването на зоните в пространствена близост следва стремежа за "синергия" не само в тях поотделно, но и помежду им в рамките на целия град. Комплексните проекти на ИПГВР са подбрани, за да се подобряват и допълват различни градски функции – обитаване, градски отдих, икономически активности, образование, социални услуги, изява на археологическото наследство на Филипополис и др. Предварително осигуреният фокус на ИПГВР даде възможност за бърз избор на подходящи обекти, без да е необходима актуализацията на самия интегриран план за включването на допълнителни интервенции.

 

 

 

Шест проекта, съставени от 24 обекта
В резултат община Пловдив достигна до аргументирано разпределение на своите 80 млн. лв по комплексни проекти и съставните им обекти. Усвояването на очаквания ресурс за общината ще се осъществи чрез реализация на общо 6 проекта, които са съставени от 24 обекта (броят на проектите и обектите, свързани с енергийната ефективност, се конкретизира впоследствие).
Освен заложените основни проекти ИП включва и резервен списък на обща стойност около 40 млн. лв.
Подбраните проекти и обекти гарантират рационалното използване на финансовия ресурс за община Пловдив и постигането на резултати, които не са изолирани по между си, а напротив – формират общи ефекти, пространства и функции.

 

 

 

Зоната със социални функции (Първа градска част)
е най-голяма по обхват и може да се структурира в три подзони. В северната подзона (северно от бул. "6 септември"), в радиус от около 180 м са предвидени обекти за обновяване на три образователни институции, комплекс за социални услуги, както и обекти за обновяване на прилежащата среда. Акцент е обновяването на публични пространства по южното крайбрежие на р. Марица. Нейното интегриране в системата на градския отдих намира решение в ИП, а това е основен местен приоритет.
В средната подзона (между бул. "6 септември" и ул. "Стойчо Мушанов") в радиус от около 80 м са избрани два образователни обекта и изграждането на център за временно настаняване. Заложен е обект за обновяване на група улици и площад "Ал. Малинов", който има значение за експонирането на Източната порта, също част от широката рамка на ИПГВР.
В южната подзона (южно от ул. "Стойчо Мушанов") са предвидени обновяване на кризисен център за жени, на междублокови пространства, и на две групи улици. Те ще подобрят достъпността в цялата зона, както и свързаността на археологически обекти и пространства около Понеделник пазар и източното подножие на Стария град. ИП разглежда свързаността на културни ценности и публични пространства, които са символи на целия град – Източната порта на Филипополис, Малката базилика, ареала на Джамбаз тепе. Предвидено е обновяване на улици, които ще доразвият системата от културно-туристически маршрути – мисия преди домакинството на Пловдив като ЕСК 2019.

 

 

 

В зоната с преобладаващ обществен характер (Централна жп гара)
е обоснован обект за нови социални услуги в общността и обект с общоградско значение – обновяване на предгаров площад и бул. "Христо Ботев". Въпреки, че този обект не е директно свързан със социалния, неговата функция, значимост и принос към домакинството на Пловдив за ЕСК2019 е аргумент за включването му в ИП. Обектът е директно свързан и със значимия проект за комуникационно-транспортен пробив при Централна гара, който е част от проекта за жп възел Пловдив, планиран в новата ОП "Транспорт".

 

 

 

В зоната с концентрация на икономическа активност (кв. "Гладно поле")
са предложени интервенции по протежението на ул. "Богомил" – нейното обновяване и изграждане на нова детска градина, с което се формира отчетлива ос за развитие. Предвидена е рехабилитацията на ул. "Лев Толстой" и ул. "Радко Димитриев" и изграждането на нови улични и подземни инфраструктури за обезпечаване дейността на предвидения в зоната Високотехнологичен бизнес център и клъстер "Агро фууд тех", които са обект на общински политики и инвеститорски интерес.
ИП дава шанс за инвестиции в подкрепа на предизвикателството град Пловдив да се утвърди като фокус на "икономика на знанието". Тази амбиция изисква своевременното създаване на всички необходими предпоставки за инвестиции от ОПРР в кв. "Гладно поле". Сред тях е осигуряването на планова основа, която регламентира изграждането на нови технически инфраструктури и обособява имоти за икономически дейности (бел. ред. - 73% от площта на зоната са военни терени (56.36 ха), които се чака да бъдат прехвърлени в собственост на община Пловдив).
Задължително условие за използването на ОПРР в кв. "Гладно поле" е доброто партньорство между община Пловдив и бизнеса – публичните инвестиции трябва да са в "синергия" с привлечен частен интерес.

 

 

 

Перспективи
В момента ИП на Пловдив се оценява от УО на ОПРР. След нейното финално одобрение, община Пловдив ще получи правото да подготви детайлни проектни предложения, които ще трябва да защитят разходите за всеки проект по отделно. Оценката ще бъде направена пред т. нар. "Междинно звено" на община Пловдив, което е още едно от нововъведенията на ОПРР 2014 - 2020. Следва окончателното потвърждение на УО, а процесът завършва с договор за предоставянето на безвъзмездна финансова помощ.
Ранното подаване на ИП Пловдив е възможност общинската администрация да започне работа по своите проектни предложения още през 2015 г. Координацията на тези процеси, както и на всички останали процеси и информации свързани с ИП, ще бъдат отговорност на конкретно определен екип. Изпълнението ще включва годишно планиране (изготвяне на годишен план за изпълнение на ИП/ИПГВР). Мониторингът ще включва изготвянето на тримесечни и годишни доклади за изпълнението на ИП/ИПГВР, както и на обобщаващи оценки:
(1) междинна (планирана за 2018/2019 г.), която може да аргументира нуждата от актуализация на ИП или и на двата документа през 2019 г.;
(2) и последваща (планирана за 2024 г.).

Инвестиционната програма на Пловдив аргументира използването на 80 млн. лв за обновяване пространства и функции със значение за целия град, както и за формиране на цялостно обновени градски зони. Ефектите на програма не се ограничават до нейната рамка и предпоставят следващи инициативи, свързани с ОПОС, ОПРЧР, ОПНОИР, ОПТ, домакинството на Пловдив като европейска столица на културата, частни инвестиции в зоната за икономическо развитие. ИП утвърждава логиката на "синергията" при взимането на управленски решения за публичните инвестиции и за разумното им съчетаване с частните инициативи.
Инвестиционната програма не е важна като отделен документ, но е с ключова роля в многогодишния процес по подготовка, планиране и управление на Пловдив във връзка с втория програмен период на ЕС в България.Универсиада ЕАД Cellum Bulgaria ИПГВР Пловдив