ISO 9001:2008
BG EN
арх. Белин Моллов – „Приоритети на регионалната политика на България в процеса на присъединяване към ЕС“
25.10.2004
Ролята на местните и регионалните власти – статия, вестник „Строителство - градът”, Брой 41 от 25/10/2004г.

Статията разглежда балансираното, устойчиво развитие на националната територия като жизнено важна предпоставка за повишаване на инвестиционния интерес към България и оттам за постигането на стабилен икономически растеж и международна конкурентоспособност. Развитието на реален пазар на недвижими имоти и привличането на чуждестранни инвеститори е практически много тясно свързано с преодоляването на съществуващите диспропорции в развитието на отделните региони на страната, с провеждане на реформата в кадастъра и териториалното устройство, с изграждането на основните мрежи на транспортната, енергийната, водно-стопанската и съобщителната инфраструктура и обвързването им с тези на съседните страни и общоевропейската инфраструктурна система.Универсиада ЕАД Cellum Bulgaria ИПГВР Пловдив