ISO 9001:2008
BG EN
арх. Белин Моллов – „Целта е да се направят добри проекти, гарантиращи устойчивост“
08.03.2010
Интегрираните планове за развитие са съчетание между общинските планове за социално-икономическо развитие, приети по Закона за регионалното развитие, отложени върху територията с помощта на устройствените планове, създадени по Закона за устройство на територията - интервю на вестник „Строителство - градът”, Брой 9 от 08/03/2010г.

В интервюто се анализират аспектите за необходимостта и ползите от разработването и прилагането на интегрираните планове за градско възстановяване и развитие. Важен резултат от интегрирания план за развитие е смисленото, разумно усвояване на средствата, т.е. да се направят и реализират смислени проекти, носещи възвращаемост на вложените средства и трайни ползи за местната общност. На базата на плана и интегрирания подход следва да може да се види кое е това, което трябва да се направи в града за да се нов облик и да стане по-привлекателен за инвестиции и по-добро място за живот. По този начин ще се създадат работни места и брутен вътрешен продукт.


Универсиада ЕАД Cellum Bulgaria ИПГВР Пловдив