ISO 9001:2008
BG EN
12.11.2015
 ОП "Регионално развитие" 2007 - 2013 г. и реализираните чрез нея проекти са вече част от историята на град Пловдив. Древният град отново ще може да разчита на Европейския фонд за регионално развитие, достъпен чрез новата ОП "Региони в растеж" 2014 - 2020. Средствата за градско обновяване на Пловдив са предварително определени и възлизат на 80 851 031.52 лв. безвъзмездна финансова помощ. Това е ресурсът на община Пловдив по откритата процедура "Изпълнение на ИПГВР", която е достъпна за общо 39 общини и се реализира по Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие". 
Пътят на Пловдив до неговите средства вече премина през разработването и подаването на инвестиционна програма (ИП), въз основа на одобрения през 2013 г. Интегриран план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР). 
ИПГВР на градовете бяха разработени при различни правила, без дефинирани финансови ограничения. Новите обстоятелства наложиха ИПГВР - Пловдив, да получи допълнителен фокус – набор от проекти, допустими за финансиране по Приоритетна ос 1 на обща стойност до 80 млн. лв. Така ИП на град Пловдив представлява своеобразна съкратена част от ИПГВР, която посочва най-приоритетните за реализация проекти.
04.07.2011
Изработването на интегрирани планове ще помогне за осмислянето и развитието на най-важните обществени пространства – интервю на Деян Тодоров, вестник „Строителство - градът”, Брой 26 от 04/07/2011г.
10.05.2011
Статията, представена като мнение на непосредствен наблюдател на съвременната швейцарска действителност, задава въпроси за т. нар. „Швейцарски модел” на пространствено развитие. – статия, provocad.com, май 2010 г.
10.05.2011
Статията е реакция и мнение по отношение на все по-актуалната идея за изграждане на нов (нови) стадиони на терията на София. Статия, provocad.com, май 2011 г.
03.05.2011
Давайки нашите предложения, ще трябва да обосновем и проектната им готовност за Дунавската стратегия – интервю на вестник „Строителство - градът”, Брой 17 от 03/05/2011г.
07.03.2011
 Санирането на съществуващите сгради и новото зелено строителство не могат да постигнат желания от обществото ефект, ако не се планират и изграждат в общия контекст на интегрираното възстановяване на градската среда – статия, вестник „Строителство - градът”,Брой 9 от 07/03/2011г.
08.03.2010
Интегрираните планове за развитие са съчетание между общинските планове за социално-икономическо развитие, приети по Закона за регионалното развитие, отложени върху територията с помощта на устройствените планове, създадени по Закона за устройство на територията - интервю на вестник „Строителство - градът”, Брой 9 от 08/03/2010г.
10.02.2010
Статията е реакция на проект на арх. Илиян Николов и поредица от мнения на същия, в подкрепа на изграждането на 100-метрова сграда в пределите на един от автентичните софийски жилищни комплекси. статия, сп. „Архитектура”, бр. 1 / 2010 г.
07.01.2008
Националната комплексна устройствена схема ще дисциплинира използването по най-ефикасен и ефективен начин територията с оглед стимулиране на развитието - интервю на Милена Червенова, вестник „Строителство - градът”, Брой 1 от 07/01/2008г.
25.10.2004
Ролята на местните и регионалните власти – статия, вестник „Строителство - градът”, Брой 41 от 25/10/2004г.
«12»
Универсиада ЕАД Cellum Bulgaria ИПГВР Пловдив