ISO 9001:2008
BG EN
арх. Белин Моллов

арх. Белин Теохаров Моллов има повече от 40 годишен опит в областта на устройственото планиране и градското развитие. Ръководител е на експертните екипи разработили интегрираните планове за градско възстановяване и развитие (2014-2020 г.) на градовете Пловдив и Добрич. Работил е 20 години в КНИПИ “Софпроект” – Дирекция „Генерален план на София“, където е ръководил интердисциплинарни екипи за концептуални и конкретни градоустройствени разработки. Участвал е в работата по устройствени планове на градове в Алжир, Виетнам, Либия и Мозамбик. Ръководил е колективи за изработване на нормативна база в областта на устройството на територията и програми за регионално и пространствено развитие, управление на местно и регионално ниво, европейска интеграция и прилагане на Кохезионната политика на ЕС. Участвал е в експертната група на Съвета на Европа за разработването на „Хартата на градовете“. Бил е методически ръководител на редица общински планове за развитие и областни стратегии. Има международна квалификация по териториално и селищно устройство, регионално развитие и управление, стратегическо планиране, урбанизъм, устойчиво градско развитие и планиране.

Арх. Моллов е бил директор на КНИПИ “Софпроект” – Генплан, съветник в Столичния общински съвет, бивш зам. министър на МРРБ, съпредседател на преговорната позиция „Регионална политика“ по договора за присъединяване на България към ЕС, съветник на Министъра на РРБ, хоноруван преподавател по специалността урбанизъм в УАСГ, модератор на Обществени форуми.Универсиада ЕАД Cellum Bulgaria ИПГВР Пловдив