ISO 9001:2008
BG EN
Велдер Груп

ВЕЛДЕР ГРУП представлява група от компании, специализирани в управление и реализация на инвестиционни и неинвестиционни проекти. В обхвата на дейностите на ВЕЛДЕР ГРУП са включени следните основни услуги:

  • оценка на проектни идеи, идентифициране на потребности от привличане на финансов ресурс, избор на подходящи източници на финансиране;
  • оценка за съответствие на кандидат бенефициенти с изискванията за допустимост;
  • разработка на проекти и проектни предложения;
  • мониторинг и контрол по реализация на проекти;
  • изготвяне на отчетни документи, сертифициране на разходите;
  • изготвяне на отраслови анализи, проучване на бизнес средата на вътрешния и международния пазар; 
  • провеждане на маркетингови проучвания, разработване на пазарни политики;
  • разработване на планови и стратегически документи от системата за планиране на регионалното развитие;
  • разработване на методологии за нуждите на стратегическото и териториалното планиране.
Компаниите от групата отдават специално значение на работата с българските общини. Проведени са редица обучения на общински служители относно възможността за реализация на инфраструктурни проекти и тяхното финансиране. Извършени са множество консултации, свързани с финансиране на проекти. ВЕЛДЕР ГРУП има установени отношения на сътрудничество с над 50 общини в България.                 


Универсиада ЕАД Cellum Bulgaria ИПГВР Пловдив